Loading

Uživatelské podmínky

USER’S TERMS AND CONDITIONS – UŽIVATELSKÉ PODMÍNKY
Revonet Holding SE, Křížovnická 86/6 Praha 110 00, Česká republika, IČ: 07898401 DIČ: CZ07898401
kontaktní e-mail: info@revo-net.com
Tel: +420 792 461 012
Web: www.revonet.me

  1. 1. Úvodní ustanovení

1.1. Revonet

1.1.1. Revonet je nákupní portál, umožňující Uživatelům se dostat k výhodnějším Nabídkám a kvalitním službám, nabízených Dodavateli. Revonet dále umožňuje Uživatelům zpracování Objednávek a jejich odeslání Dodavatelům.

1.2. Působnost Podmínek

1.2.1. Tyto Podmínky upravují základní podmínky užívání Revonetu Uživateli, Partnery a Dodavateli, a vztahu mezi Uživatelem, Poskytovatelem, Partnerem a Dodavatelem. Tyto Podmínky nepředstavují kupní smlouvu mezi Dodavatelem a Uživatelem, či Dodavatelem a Poskytovatelem, a souhlas s těmito Podmínkami nepředstavuje uzavření kupní smlouvy.

1.2.2. V rozsahu, v jakém si vzájemně neodporují, se Ustanovení těchto Podmínek vztahují rovněž na následující dokumenty, upravující některé aspekty vztahu mezi Poskytovatelem, Partnerem, Uživatelem a/nebo Dodavatelem, a tvořící obsah vzájemných smluvních ujednání, za podmínek těmito dokumenty stanovených k dispozici na www.revonet.me

1.3. Výklad pojmů

1.3.1. Nabídka – jednotlivé produkty a služby nabízené dodavateli umístěná na stránkách Revonetu;

1.3.2. Dodavatel – ten kdo vystavuje nabídky produktů a služeb na stránkách Revonetu;

1.3.3. Portál – internetové stránky Revonet, dostupné na adrese www.revonet.me;

1.3.4. Poskytovatel – Evropská akciová společnost Revonet Holding SE, se základním kapitálem 120 000 €, se sídlem Křížovnická 86/6 Praha 110 00, Česká republika, IČ 07898401;

1.3.5. Uživatel – uživatel internetu, přistupující na stránky Revonet za účelem prohlížení nabídek produktů a služeb, objednávání si produktů a služeb a zadávání komentářů a hodnocení produktů a služeb Dodavatelů.

2. Registrace Uživatelů a Dodavatelů

2.1. Registrace Uživatele

2.1.1. Užívání portálu k účelu prohlížení nabídek nepodléhá žádné registraci uživatele a není pro uživatele spojeno s žádnými náklady s výjimkou nákladů na provoz vlastního zařízení a na internetové připojení.

2.1.2. Provedení registrace na portále a vytvoření uživatelského účtu je možné následujícím způsobem:

-registrace prostřednictvím registračního rozhraní se zadáním požadovaných údajů;

2.1.3. K vytvoření uživatelského účtu jsou vyžadovány následující informace:

– uživatelské jméno;
– platná e-mailová adresa;
– přístupové heslo.

2.1.4. Uživatel se přihlásuje do uživatelskému účtu prostřednictvím rozhraní portálu a spravuje údaje v rámci účtu uložené.

2.2. Registrace Dodavatele

2.2.1. K vystavování nabídek produktů a služeb na portálu je Dodavatel povinen zaslat vyplněnou Žádost.

2.2.2. Provozovatel je oprávněn registraci Dodavatele a jeho žádost o vystavování nabídek odmítnout i bez udání důvodu.

2.2.3. Práva a povinnosti Dodavatele týkající se registrace a vystavování nabídek se řídí ustanoveními v Všeobecných obchodních podmínek Revonet pro Dodavatele.

2.3. Dodavatel je oprávněn si vytvořit uživatelský účet.

3. Nabídka produktů a služeb

3.1. Revonet zveřejňuje pouze nabídky registrovaných dodavatelů.

3.2. Uživatel má možnost provést výběr služeb nabízeného jednotlivými dodavateli zvolením relevantních kritérií, anebo zadáním názvu služby nebo jeho části do vyhledávacího pole Revonetu.

3.3. U každé nabídky jsou uvedeny minimálně následující údaje:

– název služby či produktu;
– specifikace služby, její význam, výhoda či úspora pro uživatele.
– cena služby – je vždy uvedena jako cena konečná. Cena služby nabízená dodavatelem na Revonetu, nesmí být nikdy vyšší, než je cena též služby, nabízeného na e-shopu dodavatele.

3.3.1. Dodavatel odpovídá za řádné poskytnutí informací, které musí být Uživateli poskytnuty.

3.4. Nabídky

3.4.1. Služba či produkt, který je na Portálu nabídnut Dodavatelem je s nejvýhodnější cenou.

3.4.2. Dodavatel zmocňuje Poskytovatele k tomu, aby jeho jménem poskytoval prostřednictvím Portálu informace ve smyslu § 1811 a 1820 občanského zákoníku, jejichž poskytnutí zákon vyžaduje před učiněním závazné nabídky. Informace jsou poskytnuty v rámci jednotlivých nabídek a v rámci těchto Podmínek, zejména pak v rámci čl. 4., 5. a 6.

3.4.3. Dále jsou Uživateli před odesláním Objednávky v rozhraní Košíku poskytnuty následující informace:

– informace o jednotlivých způsobech platby a nákladech na ně;
– informace o jednotlivých způsobech dopravy a termínech doručení;

3.5. Odeslání objednávky uživatelem je považováno za návrh na uzavření kupní smlouvy. Poskytovatel tento návrh neprodleně předá Dodavateli, vůči kterému směřuje. Poskytovatel zašle uživateli na e-mailovou adresu, zadanou v rámci objednávky, neprodleně po přijetí objednávky e-mail se souhrnem objednávky, obsahující identifikaci vybrané služby a dodavatele.

3.6. Dodavatele je povinný zaslat Uživateli na e-mailovou adresu, zadanou v rámci objednávky, neprodleně po přijetí objednávky e-mail s potvrzením objednávky. Přijetím potvrzení objednávky Dodavatele Uživatelem je uzavřena kupní smlouva.

4. Kupní smlouva uzavřená v režimu nákupního košíku – práva a povinnosti z kupní smlouvy, odstoupení od kupní smlouvy

4.1. Ustanovení těchto podmínek, která se týkají vztahu mezi Dodavatelem a Uživatelem na základě Kupní smlouvy uzavřené v režimu nákupního košíku (zejména jejího uzavření, plnění a vyřizování nároků reklamací) tvoří nedílnou součást ujednání mezi Dodavatelem a Uživatelem.

4.2. Dodavatel je povinen dodat Uživateli službu a produkt v množství, kvalitě a způsobem dle objednávky, a dodat jej Uživateli v termínu, odpovídajícím informaci uvedené v nabídce.

4.3. Způsob úhrady kupní ceny je Uživatel oprávněn zvolit v rámci Objednávky. V případě, že je do objednávky zahrnuto více služeb či produktů od různých Dodavatelů, má Uživatel možnost uhradit kupní cenu za celou objednávku jedinou platbou. Provozovatel odpovídá za rozúčtování jednotlivých plateb, vůči jednotlivým Dodavatelům, ve smyslu příslušných ustanovení obchodních podmínek.

4.4. Uživatel, který je spotřebitelem, je oprávněn odstoupit od Kupní smlouvy bez udání důvodu a bez jakékoliv sankce ve lhůtě 14 dní od převzetí produktu – fyzického zboží. Odstoupení musí být učiněno písemně nebo e-mailem vůči dodavatelovi, přičemž v odstoupení musí být Kupní smlouva jednoznačně identifikována (např. číslem, sděleným Uživateli v potvrzení Objednávky). Lhůta se považuje za dodrženou v případě, že odstoupení od Kupní smlouvy bude do jejího uplynutí (do 24:00 hod. posledního dne lhůty) prokazatelně odesláno dodavatelovi. V případě odstoupení je Uživatel povinen nejpozději do 14 dní od odstoupení od smlouvy vrátit Obchodníkovi Zboží v bezvadném stavu s veškerým příslušenstvím a s kompletní dokumentací (doklad o koupi, návod, záruční list) na adresu sídla Dodavatele, nebo na jinou adresu, kterou mu Dodavatel za tímto účelem sdělí. K odstoupení je Uživatel oprávněn použít formulář odstoupení od smlouvy, připojený v elektronické podobě v závěru těchto Podmínek, který je oprávněn za účelem vyplnění a zaslání Dodavatelovi zkopírovat nebo vytisknout. Uživatel není při odstoupení povinen dodržet formu poskytnutého formuláře, bere však na vědomí, že odpovídá za splnění obsahových náležitostí odstoupení tak, aby toto odstoupení bylo považováno za platné.

4.5. Uživatel není oprávněn odstoupit od Kupní smlouvy v případech, uvedených v § 1837 občanského zákoníku, zejména pak v následujících případech:

4.5.1. Produkt byl upraven podle přání Uživatele;

4.5.2. Dodaný produkt podléhá rychlé zkáze;

4.5.3. Produkt byl dodaný v uzavřeném obalu a Uživatelem bylo po dodání z obalu vyňato a z hygienických důvodů je nelze vrátit;

4.5.4. Dodaným produktem popř. jeho nedílnou součástí je počítačový program, zvuková nebo obrazová nahrávka, nahraná na hmotném nosiči dat (CD, DVD, flash disk) a Uživatel porušil originální obal takového hmotného nosiče (pokud je nosič zvlášť zabalen);

4.5.5. Produktem jsou noviny, periodika nebo časopisy;

4.5.6. Produktem jsou potraviny, nápoje nebo jiné zboží běžné spotřeby;

4.5.7. Produktem byl digitální obsah dodaný nikoliv na hmotném nosiči s předchozím výslovným souhlasem Uživatele před uplynutím lhůty k odstoupení;

4.5.8. Produktem je služba, jako poradenství, konzultace či jiné, která již byla poskytnuta či bude ještě jen poskytnuta.

4.6. Odstoupí-li Uživatel oprávněně bude mu vrácena zaplacená kupní cenu a to nejpozději do 14 dní od odstoupení. V případě, že Uživatel od Dodavatele neobdrží vrácenou kupní cenu ve lhůtě dle tohoto článku, je oprávněn postupovat dle čl. 7 těchto Podmínek.

4.7. Dodavatel je povinen vrátit Uživateli s kupní cenou rovněž náklady vynaložené na dodání Zboží Uživateli (poštovné, doběrečné).

4.8. Náklady na vrácení Zboží Dodavateli (zejména poštovné za doručení vráceného Zboží Obchodníkovi) nese Uživatel.

5. Dodání produktů a služeb, záruka za jakost, reklamace

5.1. Dodání produktů a služeb

5.1.1. Revonet umožňuje Uživatelům zpracování objednávek a jejich odeslání Dodavatelům ve smyslu čl. 3.6. V případě problémů s dodáním produktů a služeb, zárukou za jakost nebo problémů s reklamací je Uživatel oprávněn obrátit se na Poskytovatele, který garantuje splnění zákonných povinností ze strany Dodavatelů. V případě, že Dodavatel poruší povinnost dodat produkt či službu v souladu s objednávkou, je Uživatel oprávněn postupovat podle čl. 7 těchto Podmínek.

5.2 Dodání produktů a služeb neodpovídající nabídce

5.2.1. V případě, že Uživatel zjistí, že produkt či služba mu bylo dodána neodpovídající nabídce co do množství, jakosti i provedení, je Uživatel povinen neprodleně tyto skutečnosti Dodavateli oznámit písemně nebo prostřednictvím e-mailu, uvedeného Dodavatelem v potvrzení objednávky. V případě, že Uživatel neinformuje Dodavatele včas, zaniká jeho nárok na odstranění vad.

5.2.2. V případě, že Dodavatel nárokům Uživatele nevyhoví, je Uživatel oprávněn uplatnit nároky ze Záruky dle čl. 7. těchto Podmínek.

5.3 Záruka

5.3.1. Záruční doba začíná běžet od převzetí produktu – fyzického zboží Uživatelem. Doba trvání záruky je zpravidla uvedena v záručním listě; Záruka za jakost produktu – fyzického zboží pro Uživatele se řídí zárukou poskytovanou výrobcem. Délku záruční doby sdělí na vyžádání Dodavatel.

5.4 Reklamace

5.4.1. Reklamaci je Uživatel oprávněn uplatnit u Dodavatele.

5.4.2. Lhůta k vyřízení reklamace uplatněné Uživatelem činí 30 dní, nestanoví-li právní předpisy jinak.

5.4.3. V případě reklamace z důvodu neodstranitelné vady má Uživatel nárok na výměnu produktu či služby nebo na odstoupení od smlouvy.

5.5. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

5.5.1. V případě vzniku sporu mezi Uživatelem, který je spotřebitelem ve smyslu § 419 občanského zákoníku, a Dodavatelem, je Uživatel oprávněn podat návrh na mimosoudní řešení sporu k České obchodní inspekci za účelem uzavření dohody s Dodavatelem, prostřednictvím kontaktních údajů dostupných na internetových stránkách www.coi.cz. Podání návrhu i následná účast při mimosoudním řešení sporu je pro Uživatele zdarma, přičemž veškeré případné náklady vzniklé v souvislosti s mimosoudním řešením sporu nese každá strana samostatně. Pro Uživatele je volba mimosoudního řešení sporu dobrovolná.

5.5.2. Mimosoudní řešení sporu se řídí § 20d a násl. zák. č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele.

5.5.3. Uživatelé, kteří mají bydliště v jiném členském státě EU, jsou oprávněni podat návrh k mimosoudnímu řešení svého sporu s dodavatelem prostřednictvím Evropského spotřebitelského centra v zemi jejich bydliště; seznam příslušných spotřebitelských center je dostupný na stránkách Evropské Komise pod https://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm

6. Odpovědnost Poskytovatele a Dodavatele

6.1. Poskytovatel je zprostředkovatelem mezi Uživatelem a Dodavatelem přičemž odpovídá za:

6.1.1. přiřazení obsahu košíku a předání objednávky jednotlivým objednatelům;

6.1.2. identifikaci Dodavatele v systému.

6.2. Dodavatel odpovídá za:

6.2.1. soulad dat odeslaných k zobrazení na www.revonet.me, které je předmětem nabídky;

6.2.2. soulad informací, tvořících součást nabídky, s právními předpisy (zejména s autorskoprávní ochranou použitých fotografií, právy k užití ochranných známek a jiných označení);

6.2.3. úplnost informací, tvořících součást nabídky, zejména za splnění požadavků vyplývajících z předpisů na ochranu spotřebitele i ze zvláštních právních předpisů regulujících příslušnou kategorii produktů a služeb.

6.2.4. včasné potvrzení objednávky;

6.2.5. včasné odeslání produktu či dodání služby Uživateli;

6.2.6. soulad odeslaného produktu či dodání služby s nabídkou a objednávkou;

6.2.7. vyřízení uplatněných nároků z vad produktů a z reklamací;

6.2.8. dodržování zákazu užívání osobních údajů a e-mailové adresy Uživatele, předaných ze strany Poskytovatele, k jiným účelům, než je vyřízení objednávky, dodání služby či produktu Uživateli.

6.3. Poskytovatel neodpovídá zejména za:

6.3.1. soulad nabídky s právními předpisy

6.3.2. soulad nabídek se skutečně dodaným produktem a službou;

6.3.3. včasnost dodání

6.3.4. soulad s kupní smlouvou dodavatele mimo platformu Revonet;

6.3.5. vyřízení nároků z vad produktu nebo reklamací

6.3.6. škodu, vzniklou Uživateli nebo třetím osobám v důsledku prodlení dodavatele s dodáním produktu či služby,

6.3.7. nesprávný nebo nevhodný výběr produktu či služby Uživatelem;

6.4. 6.4. Porušením povinností Dodavatele v případech dle čl. 6.2 a 6.3 není dotčena Záruka Provozovatele dle čl. 7 těchto Podmínek.

6.5. Odpovědnost Poskytovatele za obsah informací dodaných Dodavateli se řídí zákonem č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti.

7. Záruka náhrady kupní ceny a záruka vrácení peněz.

7.1. Poskytovatel poskytuje Uživateli Záruku, tzn., zavazuje se vyplatit Uživateli náhradu kupní ceny, za předpokladu splnění podmínek pro výplatu náhrady kupní ceny, jak jsou uvedeny níže v těchto Podmínkách. Garance se vztahuje pouze na produkty či služby zakoupené na portále www.revonet.me

7.2. Záruka vrácení peněz a náhrady kupní ceny pomáhá uživateli a dodavateli komunikovat a řešit problémy a vztahuje se na kterýkoliv z následujících případů:

7.2.1. Uživatel obdržel produkt či službu, které je odlišná od produktu či služby dle Objednávky, a Dodavatel ve lhůtě 30 dní od okamžiku písemného vytčení této skutečnosti Uživatelem nedodá produkt či službu, které je v souladu s Objednávkou.

7.2.2. Uživatel neobdržel produkt ani službu dle objednávky a dodavatel produkt či službu nedodal ani ve lhůtě 30 dní od okamžiku, kdy byl Uživatelem k dodání produktu a služby vyzván.

7.3. Na výzvu Poskytovatele je Uživatel povinen mu poskytnout resp. doplnit veškeré informace vztahující se k Objednávce a uplatnění nároků Uživatele. Dále je Uživatel povinen informovat jej bez zbytečného odkladu o všech nových skutečnostech, které mohou mít vliv na posouzení nároku Uživatele na plnění z Garance;

7.4. V případě splnění podmínek dle bodu 7.2 těchto podmínek je Poskytovatel povinen nahradit Uživateli uhrazenou kupní cenu, a to do 30 dní od okamžiku vzniku nároku na tuto náhradu Uživatelem.

8. Práva a povinnosti Uživatele, pravidla vkládání příspěvků

8.1. Uživatel je oprávněn informovat Poskytovatele o případech, kdy mu služba či produkt nebyla Dodavatelem dodána včas, nebo se dodaný produkt nacházel v jakémkoli rozporu s kupní smlouvou, bez ohledu na to, zda se jedná o kupní smlouvu uzavřenou v režimu nákupního košíku dle čl. 3.6., nebo o kupní smlouvu uzavřenou přímo na stránkách e-shopu Dodavatele dle čl. 3.5. podmínek.

8.2. Pravidla vkládání uživatelských recenzí

8.2.1. Uživatel je oprávněn prostřednictvím rozhraní Revonetu vkládat uživatelské recenze/přízpěvky. Příspěvky vyjadřují své názory pouze a nevyjadřují názory Poskytovatele. Poskytovatel neodpovídá za pravdivost informací prezentovaných v příspěvcích a za soulad těchto informací s právními předpisy. Obzvláště anonymní příspěvky by měli Uživatelé přijímat jako subjektivní názor, který sám o sobě nemusí poskytovat úplnou a pravdivou informaci o kvalitě produktů, služeb nebo Dodavatelů.

8.2.2. Poskytovatel je oprávněn odstranit příspěvek bez uvedení důvodu. Zejména pak takový, který je v rozporu s právními předpisy, dobrými mravy nebo nesouvisí s tématem. O odstranění Příspěvku není Poskytovatel povinen Uživatele informovat nebo mu sdělit jakékoli důvody odstranění.

8.2.3. Vkládání Příspěvků je bezplatné a Uživateli za ně nepřísluší žádná odměna.

8.2.4. Uživatel je povinen zdržet se při vkládání Příspěvků uvádění osobních údajů osob jiných osob, údajů o zdravotním stavu a jiných zvláštních kategorií osobních údajů a informací, vzbuzujících u ostatních Uživatelů nebo Dodavatelů dojem, že dané informace uvádí Poskytovatel nebo osoba jím pověřená.

8.2.5. Pravidla odpovědnosti Poskytovatele za obsah příspěvků a jejich odstraňování stanoví Pravidla odpovědnosti za obsah přízpěvků a recenzí níže.

9. Závěrečná ustanovení

9.1. Změna Podmínek

9.1.1. Poskytovatel je oprávněn tyto podmínky jednostranně změnit, zejména z důvodu změn právních předpisů, technologických změn nebo z důvodu rozšíření nebo změn služeb poskytovaných Poskytovatelem. Aktuální verze podmínek je vždy k dispozici na www.revonet.me.

9.2 Mimosoudní řešení sporů a podmínky ochrany osobních údajů

9.2.1. V případě vzniku sporu mezi Uživatelem ve smyslu § 419 občanského zákoníku, a Poskytovatelem, vyplývajícího z užívání Portálu, je Uživatel oprávněn podat návrh na mimosoudní řešení sporu k České obchodní inspekci za účelem uzavření dohody s Poskytovatelem, prostřednictvím kontaktních údajů dostupných na internetových stránkách www.coi.cz. Podání návrhu i následná účast při mimosoudním řešení sporu je pro Uživatele zdarma, přičemž veškeré případné náklady vzniklé v souvislosti s mimosoudním řešením sporu nese každá strana samostatně. Pro Uživatele je volba mimosoudního řešení sporu dobrovolná.

9.2.2. Mimosoudní řešení sporu se řídí § 20d a násl. zák. č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele. Návrh na zahájení mimosoudního řízení musí obsahovat náležitosti dle § 20n zák. o ochraně spotřebitele. Návrh na mimosoudní řešení sporu lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy Uživatel poprvé u Poskytovatele uplatnil nárok, který je předmětem sporu.

9.2.3 Možnost podání návrhu na mimosoudní řešení sporu s Poskytovatelem se vztahuje výhradně na spory týkající se služeb Portálu, poskytovaných Poskytovatelem, tedy nikoliv na vzájemné spory mezi Uživateli a Dodavateli.

9.2.4. Uživatelé mají možnost sdělit Poskytovateli případné stížnosti a reklamace na činnost portálu Poskytovatele prostřednictvím kontaktních údajů administration@revo-net.com

9.3. Vztah mezi Poskytovatelem a Uživatelem se řídí těmito podmínkami a právními předpisy České republiky, zejména zákonem č. 90/2012 Sb., občanským zákoníkem.

9.4. Svým souhlasem s těmito podmínkami Uživatel a Dodavatel vyjadřuje rovněž souhlas s podmínkami ochrany osobních údajů portálu revonet.me (privacy policy), se kterými měl možnost se podrobně seznámit.

Pro účely jakékoli komunikace s Poskytovatelem je Uživatel povinen použít kontaktní email: info@revo-net.com.

9.6 Tyto Podmínky jsou dostupné na adrese www.revonet.me.

9.7. Tyto Podmínky jsou platné a účinné dnem 8.4.2019.

Poznámka: V případě sporu mezi italskou a českou verzí této smlouvy bude mít přednost česká verze.

Pin It on Pinterest

Share This