Flat Preloader Icon Loading

Podmínky o poskytování služeb Crowdfundingu

 1. Fundraiser se musí zaregistrovat a tím si vytvořit Účet;
 2. Fundraiser akceptuje smlouvu o reklamní kampani na crowdfunding;
 3. Fundraiser musí být společnost, sdružení nebo plnoletá fyzická osoba starší 18 let. Fundraiser musí být fyzická osoba starší 18 let a být plně svéprávná jednat. Fundraiser si je vědom toho, že Revonet uchovává data v souladu s platnými předpisy a musí zachovávat důvěrnost údajů o svém účtu a kopii veškerého materiálu a projektu nahraného na platformu.
 4. Fundraiser zprošťuje Revonet v tomto ohledu jakékoli odpovědnosti (za porušení pověřovacích listin, neoprávněný přístup, neoprávněné vytěžování dat a informací, změnu dat nebo informací, zakrývání webových stránek atd.). Společnost Revonet je oprávněna uchovávat browsing logs v souladu se zásadami ochrany osobních údajů a pozastavit účet v případě zneužití stránek.
 5. Fundraiser zprošťuje Revonet v tomto ohledu jakékoli odpovědnosti (za porušení pověřovacích listin, neoprávněný přístup, neoprávněné vytěžování dat a informací, změnu dat nebo informací, zakrývání webových stránek atd.). Společnost Revonet je oprávněna uchovávat browsing logs v souladu se zásadami ochrany osobních údajů a pozastavit účet v případě zneužití stránek.
 6. Fundraiser odpovídá za použití osobních a citlivých údajů svých příznivců/vkladatelů, které získá. Během své kampaně Fundraiser bude mít přístup a získá informace, jako jsou jméno, příjmení, adresa, e-mailová adresa každého příznivce/ vkladatele. Podpisem smlouvy o reklamní kampani Revonet je zbaven jakéhokoli porušení nebo nesprávného použití takových údajů a informací nebo v případě, že jsou použita pro vnější a / nebo nezákonné účely v souvislosti s „podmínkami použití“ a „podmínkami smlouvy mezi příznivcem a Fundraiser “, který přebírá veškerou občanskoprávní a trestní odpovědnost vyplývající z nezákonného a nesprávného použití těchto informací.
 7. Fundraiser zaručuje pravdivost a proveditelnost projektu a vlastnění potřebných práv k navrhovaným nápadům, obrazům a dalším materiálům použitým v jeho projektu.
 8. Fundraiser prohlašuje, že projekt je jeho vlastnictvím a že nepředstavuje akt nekalé soutěže vůči třetím osobám.
 9. Fundraiser se zavazuje nezveřejňovat údaje, zprávy nebo informace, které by nějakým způsobem mohli nezákonně porušovat práva nebo zájmy třetích osob.
 10. Revonet si vyhrazuje právo nepřijímat projekty považované za nevhodné, odmítnout zveřejnění kampaně nebo ji pozastavit kdykoli a bez předchozího upozornění v případech, kdy služby a produkty nabízené Fundraiserem nejsou slučitelné s reputací a etikou Revonetu.
 11. Revonet v žádném případě nepřijímá zveřejnění níže uvedených projektů:
  • zbraně všeho druhu
  • léky
  • omamné látky
  • tabáky a cigarety
  • hazardní hry a / nebo sázky
  • pornografie chápaná v produktech a / nebo službách
  • produkty nebo služby porušující zákon
  • produkty nebo služby podléhající správní licenci nebo oprávnění jakéhokoli druhu
  • nebezpečné produkty
  • akcie, dluhopisy, měny, finanční nástroje nebo cenné papíry jakéhokoli druhu
 12. Metody fundraisingu pro přijaté projekty
  • Keep it all (collect all) Zachovat vše – je režim, který se přizpůsobí každému typu kampaně poskytující odměnu. Tato metoda stanoví dle rozpočtu lhůtu (maximální povolené období 365 dní, viz předplatné) a odměnu (nejméně 1). Fundraising v tomto případě nemá povinnost dosáhnout rozpočtu. Prostředky, které získáte, jsou okamžitě k dispozici.
  • All or nothing (vše nebo nic). Způsob dosáhnutí cílového rozpočtu je podstatný. Tato metoda stanoví dle rozpočtu lhůtu (maximální povolené období 365 dní, viz předplatné) a odměnu (nejméně 1). Získané prostředky budou k dispozici pouze a výhradně, pokud se dosáhne a nebo překročí stanovený rozpočet.
  • Donation (simple donation) Darování (jednoduchý dar) je model, která se přizpůsobuje sociálním nebo osobním projektům fundraisingu. Tento režim nemá rozpočet ani odměnu, je stanoven konečný termín (maximální povolená doba 365 dní, viz předplatné).
  • Recurrent (recurring) Opakující se je model, je projekt, který pravidelně a nepřetržitě získává finanční prostředky. Projekt nemá termín, nemá rozpočet, může poskytovat odměnu. Každý registrovaný příznivec se automaticky obnovuje každých 30 dní.
 13. Metody sběru mohou probíhat pouze a výhradně prostřednictvím institutů a metod vybraných společností Revonet. Revonet neodpovídá za náklady od provozovatelů platebních systémů ani za náklady na jakoukoli směnu měny.
 14. Revonet účtuje pronájem platformy ve výši ​​2%, které se aplikuje na každou transakci plus roční předplatné.
 15. Fundraiser má přístup k Partnerům platformy, jejich personalizovaným nástrojům marketingu sociálních médií, a možnost stanovení provize za vygenerovaná doporučení, která bude platformou automaticky spravována.
 16. U všech typů crowdfundingových projektů Fundraiser je zodpovědný za plnění si všech daňových a zákonných povinností. Jeho povinností je sdělit svému účetnímu daňový základ získaných příspěvků.
  Jakékoli účetní, daňové a administrativní plnění týkající se obdržených předplatných je ve výlučné pravomoci a odpovědnosti Fundraisera, který proto okamžitě zajistí fakturaci, prohlášení, osvědčení a vše ostatní, co vyžaduje současná legislativa.
 17. V některých případech vyžadována dokumentace pro ověření původu peněz podle současných předpisů.
  • Fyzická osoba doloží doklady totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní pas), úřední doklad banky na hlavičkovým papíře banky.
  • Aktuální výpis z obchodního rejstříku právnické osoby, popis činnosti společnosti, poslední statut společnosti se zápisem správního orgánu, platné doklady totožnosti jednatele nebo delegované členské dokumenty v sborníku platnosti s více než 25% akcií společnosti, oficiální bankovní dokument na hlavičkovém papíru banky.
  • Kopie stanov sdružení nebo spolku, daňovou registraci, popis činnosti, poslední statut společnosti se zápisem správního orgánu, doklad totožnosti (podle požadavků fyzické osoby) úřední bankovní dokument na hlavičkovém papíře banky.
 18. Platforma Revonet může procházet grafickými změnami; Revonet si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění upravit rozvržení, grafiku, rozměry, barvy stránek, na kterých je projekt uveden. Vyhrazuje si také právo volně vkládat, přidávat, upravovat a spravovat prostory těchto stránek s obsahem, který považuje za vhodný.
 19. Revonet se zavazuje zařadit projekt na své webové stránky za rovných podmínek zacházení s ostatními projekty.
 20. Fundraiser opravňuje Revonet k použití (nikoli výhradně) obrázků a materiálů zveřejněných na jejích stránkách, rovněž uděluje Revonet bezplatnou licenci bez časového omezení k neodvolatelnému používání jejího loga, jeho obsahu a každé stránky projektu, včetně obrázků a videí. Tuto licenci může Revonet použít k propagaci, vzdělávání a analýze externími partnery, spolupracovníky, komunikačními agenturami, agenturami pro průzkum trhu, statistikami, a to výhradně na základě rozhodnutí společnosti Revonet. Pokud není legitimním vlastníkem uvedených práv, Fundraiser zajistí převod licencí ve prospěch společnosti Revonet, jak je stanoveno v tomto odstavci.
 21. Smlouva mezi Fundraiserem a Revonetem je podepsána online nebo e-mailem a podléhá jurisdikci České republiky. Strany se dohodly, že jakýkoli spor týkající se výkladu nebo provádění této smlouvy a všech souvisejících služeb bude podléhat české verzi a jurisdikci.
 22. Fundraiser, který požaduje připojení k síti (a je přijímán) a anonymně přenáší statistická data svého projektu ve prospěch sítě.

 

Pin It on Pinterest

Share This