Loading

Privacy Policy

Podmínky ochrany osobních údajů

Revonet Holding SE, Křížovnická 86/6 Praha 110 00, Česká republika, IČ: 07898401 DIČ: CZ07898401

kontaktní e-mail: info@revo-net.com

Tel: +420 792 461 012

Web: www.revonet.me

I. Ochrana osobních údajů

1.1 Odesláním požadavku internetového objednávkového nebo registračního formuláře potvrzuje uživatel, že je srozuměn s podmínkami ochrany osobních údajů, že vyjadřuje svůj souhlas s jejich zněním, a že je v celém rozsahu akceptuje.

1.2 In queste condizioni, il Provider è la società commerciale Revonet Holding SE con sede legale a Křížovnická 86/6, Praga 110 00, Repubblica Ceca, numero di identificazione della società 07898401. Poskytovatelem ve vztahu k ostatním uživatelům je rovněž Partner registrovaný v provizním sytému portálu Revonet.com. Každý registrovaný Partner je od chvíle svojí registrace do provizního systému portálu Revonet.com zacházet s osobními údaji ostatních uživatelů, jakožto Poskytovatel dle těchto podmínek. Poskytovatel je správcem osobních údajů uživatelů podle čl. 4 bod 7) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen: “GDPR”). Poskytovatel se zavazuje zpracovávat osobní údaje v souladu s právními předpisy, zejm. GDPR.

1.3 Osobními údaji jsou veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo nebo nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

1.4 Při požadavku, objednávce nebo registraci jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky či registrace (jméno a adresa, kontakt). Účelem zpracování osobních údajů je vyřízení objednávky uživatele a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Poskytovatelem a Uživatelem. Účelem zpracování osobních údajů je dále zasílání obchodních sdělení a činností dalších marketingových aktivit. Zákonným důvodem pro zpracování osobních údajů je plnění smlouvy dle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, plnění právní povinnosti správce dle čl. 6 odst. 1 písm. a). c) GDPR a oprávněný zájem Poskytovatele dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Oprávněným zájmem Poskytovatele je zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu.

1.5 Poskytovatel ukládá osobní údaje uživatele po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi poskytovatelem a uživatelem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu). Po jejím uplynutí budou údaje vymazány.

1.6 Uživatel má právo požadovat od poskytovatele přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR, opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.

1.7 Uživatel má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domnívá, že bylo porušeno jeho právo na ochranu osobních údajů. 17 odst. 1 písm. a), a c) až f) GDPR. Dále má uživatel právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.

1.8 Uživatel nemá povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí osobních údajů je však nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy nebo jiných úkonů a bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít nebo jiné úkony ze strany poskytovatele plnit.

1.9 Uživatel nemá povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí osobních údajů je však nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy či jiných úkonů a bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jiné úkony ze strany poskytovatele plnit.

1.10 Ze strany Poskytovatele nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu č. 22 GDPR.

1.11 Uživatel před užíváním služeb Poskytovatele vyplnění kontaktní formulář:

  1. Accetta l’uso dei dati personali allo scopo di inviare comunicazioni commerciali, materiale pubblicitario, vendite dirette, ricerche di mercato e offerte dirette di prodotti elettronicamente dal Provider e da terzi, ma non più di una volta alla settimana;
  2. Dichiara di non considerare l’invio di informazioni secondo il punto 1.11.1 come pubblicità non richiesta ai sensi della legge n. 40/1995 Sb. ve znění novel, neboť uživatel se zasílám informací dle bodu 1.11.1 ve spojení s § 7 zák. č. 480/2004 Sb. výslovně souhlasí.
  3. L’utente può ritirare il consenso ai sensi del presente paragrafo in qualsiasi momento per iscritto a info@revo-net.com

1.12 Poskytovatel používá v rámci zvyšování kvality služeb, personalizace nabídky, sběru anonymních dat a pro analytické účely ve své prezentaci tzv. soubory cookie. Používáním webu Uživatel souhlasí s použitím zmíněné technologie.

II. Práva a povinnosti

2.1 Poskytovatel je ve vztahu k osobním údajům klientů, uživatelů zpracovatelem dle čl. 28 a 29 GDPR za situace, kdy se jedná o ostatní uživatele, vůči kterým jsou uživatelé – Partneři správci těchto údajů.

2.2 I presenti Termini e Condizioni regolano i diritti e gli obblighi reciproci nel trattamento dei dati personali a cui il Provider ha ottenuto l’accesso accettando le Condizioni generali di contratto commerciali all’indirizzo https://revonet.me concluso con l’Utente alla data di creazione dell’account utente.

2.3 Poskytovatel se zavazuje pro Uživatele zpracovávat osobní údaje v rozsahu a za účelem stanovenými v čl. 2.4 – 2.7 těchto podmínek. Prostředky zpracování budou automatizované. Poskytovatel bude v rámci zpracování osobní údaje shromažďovat, ukládat na nosiče informací, uchovávat, blokovat a likvidovat. Poskytovatel není oprávněn osobní údaje zpracovávat v rozporu nebo nad rámec stanovený těmito podmínkami.

2.4 Poskytovatel se zavazuje pro uživatele zpracovávat osobní údaje v tomto rozsahu:

běžné osobní údaje,
zvláštní kategorie údajů podle čl. 9 GDPR, které Uživatel získal v souvislosti s vlastní obchodní činností.
2.5. Poskytovatel se zavazuje pro uživatele zpracovávat osobní údaje za účelem poskytování e-shopové platformy Revonet.

2.6. Osobní údaje je možné zpracovávat pouze na pracovištích Poskytovatele nebo jeho subdodavatelů podle čl. 2.8 těchto podmínek, a to na území Evropské unie.

2.7. Poskytovatel se zavazuje zpracovávat osobní údaje Uživatelů po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností s Uživatelem (po dobu 15 let od ukončení výkonu).

2.8 Uživatel uděluje povolení se zapojením subdodavatele jakožto dalšího zpracovatele podle čl. 28 odst. 2 GDPR, kterým je poskytovatel hostingu aplikace Revonet. Uživatel dále uděluje Poskytovateli obecné povolení zapojit do zpracování dalšího zpracovatele osobních údajů, Poskytovatel však musí uživatele písemně informovat o všech zamýšlených změnách týkajících se přijetí dalších zpracovatelů nebo jejich nahrazení a poskytnout uživateli možnost vyslovit vůči těmto změnám námitky. Poskytovatel musí uložit svým subdodavatelům v postavení zpracovatele osobních údajů stejné povinnosti na ochranu osobních údajů, jak jsou stanoveny v těchto podmínkách.

2.9. Poskytovatel se zavazuje, že zpracovávání osobních údajů bude zabezpečeno zejména následujícím způsobem:

  1. I dati personali sono trattati in conformità con la legge e sulla base delle istruzioni dell’Utente, vale a dire per l’esecuzione di tutte le attività necessarie per fornire la piattaforma di e-shop di Revonet
  2. Il Provider si impegna a garantire, dal punto di vista tecnico e organizzativo, la protezione dei dati personali trattati in modo tale che possa verificarsi l’accesso non autorizzato o accidentale ai dati, la loro modifica, distruzione o perdita, trasferimenti non autorizzati, il loro altro trattamento non autorizzato e altri abusi. zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití a aby byly personálně a organizačně nepřetržitě po dobu zpracovávání údajů zabezpečeny veškeré povinnosti zpracovatele osobních údajů, vyplývající z právních předpisů.
  3. Le misure tecniche e organizzative adottate devono corrispondere al livello di rischio. Poskytovatel pomocí nich zajišťuje neustálou důvěrnost, integritu, dostupnost a odolnost systémů a služeb zpracování, a včas obnovuje dostupnost osobních údajů a přístup k nim v případě fyzických či technických incidentů.
  4. Con la presente, il Provider dichiara che la protezione dei dati personali è soggetta alle norme di sicurezza interne del Provider.
  5. I dati personali saranno accessibili solo alle persone autorizzate dal Provider e dai subappaltatori ai sensi dell’articolo 2.8 dei presenti Termini e Condizioni, che dovranno avere le condizioni e l’ambito di trattamento dei dati del Provider e ciascuna persona dovrà accedere ai dati personali sotto il proprio identificativo univoco.
  6. Le persone autorizzate dal provider, che trattano i dati personali in queste condizioni, sono obbligate a mantenere la riservatezza su dati personali e misure di sicurezza, la cui divulgazione metterebbe a repentaglio la loro sicurezza. Poskytovatel zajistí jejich prokazatelné zavázání k této povinnosti. Il Provider dovrà garantire che questo obbligo per il Provider e le Persone
  7. Autorizzate continuerà anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro o di altro rapporto con il Provider.
  8. Il Provider assisterà l’Utente attraverso adeguate misure tecniche e organizzative, se possibile, per soddisfare l’obbligo dell’utente di rispondere alle richieste per l’esercizio dei diritti dell’interessato definiti nel GDPR; nonché assicurare il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36 del GDPR, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del Provider.
  9. Al termine dell’esecuzione della prestazione, che è associata al trattamento, ai sensi dell’articolo 2.7 di questi Termini e Condizioni, il Provider è obbligato a cancellare tutti i dati personali o restituirli all’Utente se non è obbligato a memorizzare i dati personali secondo una legge speciale.
  10. Il Provider fornirà all’Utente tutte le informazioni necessarie a dimostrare che gli obblighi previsti dal presente Accordo e dal GDPR sono stati adempiuti, consentirà l’audit, comprese le ispezioni, eseguite dall’Utente o da altro revisore autorizzato dall’Utente.

2.10 Uživatel se zavazuje neprodleně ohlašovat všechny jemu známé skutečnosti, které by mohly nepříznivě ovlivnit řádné a včasné plnění závazků vyplývajících z těchto podmínek na a poskytnout Poskytovateli součinnost nezbytnou pro plnění těchto podmínek. III. Závěrečná ustanovení

III. 4. Závěrečná ustanovení

3.1 Poskytovatel je oprávněn tyto podmínky změnit. Poskytovatel je povinen bez zbytečného odkladu zveřejnit novou verzi podmínek na svých internetových stránkách.

3.2 Dettagli di contatto del provider relativi ai seguenti termini: info@revo-net.com.

3.3 Vztahy těmito podmínkami výslovně neupravené se řídí GDPR a právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 7.4.2019.

Poznámka: V případě sporu mezi italskou a českou verzí této smlouvy bude mít přednost česká verze.

Pin It on Pinterest

Share This