Loading

Dodavatelské Podmínky

Revonet Holding SE, Křížovnická 86/6 Praha 110 00, Česká republika, IČ: 07898401 DIČ: CZ07898401

kontaktní e-mail: info@revo-net.com

Tel: +420 792 461 012

Web: www.revonet.me

1 Základní ustanovení

1.1 Tyto Obchodní Podmínky platné od 08.04.2019, upravují vztahy mezi Poskytovatelem a Dodavatelem služeb a produktů v e-shope na platformě poskytovatele a přístup ke klientům Revonetu a obchodní síti Partnerů. Jejich užívání je závazné pro veškerý obchodní styk mezi dodavatelem služeb a produktů, poskytovatelem, affiliate partnery a klienty.

1.2 Odesláním požadavku z internetového objednávkového formuláře či emailem na info@revo-net.com na dodání služeb či produktů, potvrzuje osoba nebo společnost, která tak učinila, že je s těmito Obchodními Podmínkami pro Dodavatele služeb a produktů (OPD) a Obchodními Podmínkami pro Uživatele (OPU) je srozuměna a vyjadřuje svůj souhlas s jejich zněním, a že je v celém rozsahu akceptuje.

1.3 Poskytovatel je oprávněn aktualizovat Obchodní podmínky pro dodavatele. Aktuálně platné znění obchodních podmínek OPD a OPU je zveřejněno vždy na oficiální internetové stránce poskytovatele www.revonet.me dále jen platforma.

1.4 Pro uzavření smlouvy dle těchto podmínek mohou být použity prostředky komunikace na dálku, které umožňují uzavřít smlouvu bez současné fyzické přítomnosti smluvních stran.

1.5 Založení sjednávaného závazkového vztahu je vždy podmíněno přijetím objednávky dodavatele poskytovatelem a písemným odsouhlasením.

1.6 Definice základních pojmů:

  • Poskytovatel – Evropská akciová společnost Revonet Holding SE, se základním kapitálem 120 000 €, se sídlem Křížovnická 86/6 Praha 110 00, Česká republika, IČ 07898401, web: www.revonet.me, E-mail: partnership@revo-net.com
  • Dodavatel – podnikatel, který je fyzickou nebo právnickou osobou, který při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.
  • Produkt či služba – zboží či služba nabízená za výhodnějších cen či podmínek dodavatelem.
  • Smlouva – smlouva, kde na jedné straně vystupuje poskytovatel jako pronajímatel a na druhé straně dodavatel jako nájemce, přičemž předmětem smlouvy je umožnění prodeje služeb a produktů přes platformu Revonet. Smluvní strany si jsou vědomy a souhlasí s tím, že smlouva se uzavírá pomocí prostředků komunikace na dálku (distanční smlouva) a je tvořena objednávkou uživatele, akceptací poskytovatele a těmito VOP.

2 Povinnosti stran

2.1 Povinnosti a práva Dodavatele

2.1.1 Dodavatel je povinen dodržovat zásady slušného chování při písemné i telefonické komunikaci s Poskytovatelem, Partnery a Uživateli. Další povinnosti a práva Dodavatele jsou uvedené v Obecných Podmínkách pro Uživatele OPU.

3 Povinnosti a práva Poskytovatele

3.1 Poskytovatel je oprávněn krátkodobě přerušit provoz serveru, a to v čase nezbytně nutném, zejména z důvodu údržby a úprav zařízení.

4 Závěrečná ustanovení

4.1 Tyto VOP jsou platné a účinné ke dni 10.04.2019.

Poznámka: V případě sporu mezi italskou a českou verzí této smlouvy bude mít přednost česká verze.

Pin It on Pinterest

Share This