Flat Preloader Icon Loading

Partnerské Podmínky

Partnerské Podmínky
Revonet Holding SE, Křížovnická 86/6 Praha 110 00, Česká republika, IČ: 07898401 DIČ: CZ07898401
kontaktní e-mail: [email protected]
Tel: +420 792 461 012
Web: www.revonet.me

1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto obchodní podmínky upravují práva a povinnosti Partnera v provizním systému Poskytovatele.

1.2. Odesláním registrace do provizního systému vyslovuje Partner svůj souhlas s těmito obchodními podmínkami a zároveň se zavazuje řídit se těmito obchodními podmínkami.

1.3. V otázkách těmito obchodními podmínkami neupravených se vztahy mezi Partnerem a Poskytovatelem řídí platnými právními předpisy, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem.

2. Vymezení pojmů

Provizní systém je odměňovací systém za prodej zboží a služeb na portálu www.revonet.me nebo činnosti Poskytovatele Partnerem.

Metody propagace prodeje jsou marketingové a jiné obdobné činnosti Partnera, kterými Partner propaguje portál Poskytovatele a zboží nebo služby Dodavatelů.

Metodami propagace se rozumí zejména:

 1. – umístění reklamního obsahu (zejm. bannerů) na webových stránkách Partnera;
 2. – uvedení reference na zboží ne služby Poskytovatele prostřednictvím blogů, diskuzních fór nebo článků (za předpokladu, že pravidla blogů či diskuzních fór tuto činnost umožňují);
 3. – rozeslání e-mailů informujících o zboží nebo službách Poskytovatele osobám, které s touto formou marketingu vyjádřily náležitý souhlas v souladu s právními předpisy;
 4. – odkaz na zboží nebo službu Poskytovatele prostřednictvím sociálních sítí;
 5. – face-to-face s klientem
 6. – přes síť klientů a spolupracovníků webináře a prezentace a jiné on-line a offline propagace.

Poskytovatelem – poskytovatel provizního systému je Evropská akciová společnost Revonet Holding SE, se základním kapitálem 120 000 €, se sídlem Křížovnická 86/6 Praha 110 00, Česká republika, IČ 07898401, e-mail: [email protected]

Návštěvník: – osoba, která navštíví webové stránky Poskytovatele na základě činnosti vyvíjené Partnerem v rámci povolených metod propagace.

Uživatel: – osoba, která navštíví webové stránky Poskytovatele na základě činnosti vyvíjené Partnerem v rámci povolených metod propagace a zaregistruje se do Uživatelského účtu.

Klient: – osoba, která navštíví webové stránky Poskytovatele na základě činnosti vyvíjené Partnerem v rámci povolených metod propagace a zakoupí si zboží, službu nebo jiné plnění.

Partner : fyzická osoba starší osmnácti let nebo právnická osoba, která se registrovala do Affiliate Partnerského provizního systému Poskytovatele.

Affiliate office – Partnerská kancelář /Provizní účet/ Affiliate účet vedený Poskytovatelem na stránce www.revonet.me, ke kterému má Partner on-line přístup. Na účtu jsou evidovány údaje týkající se počtu návštěvníků, objednávek, provizí, struktura spolupracovníků/partnerů a jejich kontakty a výsledky, marketingové materiály, grafy atd.

User account – uživatelský účet/účet uživatele, kde se uživatel zdarma registroval.

Webové stránky – – stránky Poskytovatele umístěné na adrese www.revonet.me.

Dodavatel – prodejce služeb a produktů na portále poskytovatele.

Portál – nákupní platforma webových stránek www.revonet.me Poskytovatele, kde se nachází e-shop se službami a produkty Dodavatelů, uživatelský účet a Affiliate office.

3. Účast v provizním systému

3.1 Účast v provizním systému vzniká odesláním registrace Partnera do provizním systému přes Affiliate registraci online www.revonet.me a úhradou ročního poplatku partnerské kanceláře Affiliate Office Annual fee v e-shopu. V rámci provizního systému Partner propaguje a prodává služby nebo zboží Poskytovatele pomocí metod propagace.

3.2. Partner plně odpovídá za veškeré škody, které způsobí svým jednáním v rozporu s těmito podmínkami a/nebo právním řádem České republiky Poskytovateli, jiným uživatelům webových stránek Poskytovatele nebo třetím osobám.

3.3. Partner odpovídá Poskytovateli za správnost a úplnost údajů uvedených při registraci. V případě změn v uvedených údajích je Partner povinen o této skutečnosti bezodkladně Poskytovatele informovat. Poskytovatel neodpovídá za škody vzniklé Partnerovi z důvodu neoznámení změn v údajích.

4. Pronájem Partnerské kanceláře.

4.1 Partner si ročním poplatkem opravňuje užívání Partnerké kanceláře/affiliate office a má nárok na pokračování v provizním systému Poskytovatele.
Výše ročního pronájmu je 27 € bez DPH, případně poplatek za úhradul. Výše ročního pronájmu může být navýšena bez předchozího souhlasu Partnera z důvodů vyšších nákladů na údržbu portálu Poskytovatele a jiného důvodu, který není povinen zdělit Partnerovi. V případě prodlení s úhradou bude Partnerovi zablokován přístup do affiliate office.

5. Pronájmem Partnerské kanceláře Partner získává přístup k:

 1. – Proviznímu systému.
 2. – Referral linku a 120 dní cookies (pokud se někdo proklikne přes váš odkaz na stránky poskytovatele a do 120 dní se zaregistruje nebo něco zakoupí, provize bude započítána právě vám a provize od daného klienta už bude patřit vám i při dalších jeho budoucích nákupech).
 3. – Přístup k marketingových a organizačním prostředkům.
 4. – Ke statistikám.
 5. – Marketingovým materiálům.

6. Práva a povinnosti Partnera

6.1. Partner je povinen dbát na to, aby svou činností nepoškozoval a neohrožoval dobré jméno a pověst Poskytovatele nebo Dodavatele nabízeného zboží a služeb.

6.2. Partner nesmí propagovat zboží nebo služby Dodavatelů na portále Poskytovatele způsobem, kterým by porušoval právní předpisy České republiky a etický kodex/dobré mravy.

6.3. Partner je oprávněn využít k propagaci Poskytovatele a Dodavatelů všech textových a obrazových materiálů, které jsou výsledkem tvůrčí činnosti Poskytovatele nebo které jsou Partnerovi za tímto účelem Poskytovatelem poskytnuty nebo zpřístupněny v Partnerské Kanceláři. Bez předchozího souhlasu Poskytovatele není Partner oprávněn používat jiný materiál.

6.4. Při prezentaci produktů a služeb na portále Poskytovatele je Partner povinný představit skutečné vlastnosti těchto produktů a služeb. Partner je povinen při prezentaci produktů a služeb se zdržet se jakýchkoli implicitních nebo explicitních prohlášení nepřesného, ​​nepravdivého, zavádějícího, znevažujícího nebo zkreslujícího charakteru o produktech nebo službách.

6.5. Partner se zavazuje, že nebude propagovat Poskytovatele rozesíláním zpráv (e-mailem, SMS, na diskuzních fórech), které jsou kvalifikovány jako SPAM. Pokud bude Poskytovatelem zjištěna taková aktivita Partnera, je Poskytovatel oprávněn odstoupit od spolupráce a uzavřít affiliate office Partnera. Partnerovi zároveň v takovém případě zaniká nárok na provize, které mu dosud nebyly vyplaceny.

6.6. Bannery, texty a videa jsou chráněny autorským právem Poskytovatele. Obsah nesmí být Partnerem měněn, kopírován, rozmnožován, šířen ani použit žádnou třetí stranou k jakémukoli jinému účelu bez písemného souhlasu Poskytovatele nebo jiného držitele autorských práv.

6.7. Partner má právo a možnost si budovat sít klientů a spolupracovníků (svých Partnerů downline) za cílem získání meziprovizí dle provizního systému z prodeje služeb a produktů svými spolupracovníky.

6.8. Partner, bude pečovat o klienty, kterým byly zprostředkovány jednotlivé produkty a služby se zjišťováním jejich potřeb, přání apod. s tím, že veškeré tyto činnosti bude Partner vykonávat tak, aby co možná nejvíce chránil a prosazoval zájmy Poskytovatele.

6.9. Partner bere na vědomí, že tato smlouva má nevýhradní charakter, to znamená, že Poskytovatel neuděluje Partnerovi na výkon činnosti podle této smlouvy žádné výhradní právo ve vztahu k určitému území, okruhu osob, zboží nebo služeb poskytovaných Poskytovatelem.

6.10. Partner je svobodný se rozhodnout jaké produkty a služby na portále bude propagovat.

6.11. Partner je povinen Poskytovateli doložit, a to nejpozději do 30 pracovních dnů po aktivaci Partnerské kanceláře výpis z rejstříku trestů ne starší 3 měsíců zasláním kopie na [email protected].

7. Práva a povinnosti Poskytovatele

7.1. Poskytovatel je oprávněn kdykoliv měnit či doplňovat znění těchto obchodních podmínek. Aktuálně platné znění všeobecných obchodních podmínek je zveřejněno vždy na webové stránce poskytovatele www.revonet.me.

8. Provize

8.1. Výše provize je uvedena v provizním plánu v Partnerké kanceláři. Provize budou Poskytovatelem schvalovány vždy bezodkladně po uplynutí lhůty, po kterou právní předpisy nebo obchodní podmínky Poskytovatele umožňují klientovi odstoupit od smlouvy.

8.2. O schválení provize bude Partner informován prostřednictvím svého provizního účtu. Provize budou schváleny u těch prodejců kde došlo k řádnému a plnému uhrazení zboží nebo služby. Za zrušené a nebo stornované objednávky nevzniká Partnerovi nárok na provizi.

9. Výplata provize

9.1. Partner má nárok na výplatu provize dle platného provizního plánu. Partner požádá o výplatu provize prostřednictvím svého provizního účtu. Provize Partnera je denně aktualizována v Partnerské kanceláři. Provize Partnera je vyplacena na základě faktury a nebo příjmového dokladu. Výše celkové provize požadované Partnerem k vyplacení musí odpovídat údajům uvedeným na provizním účtu ke dni, ke kterému její vyplacení Partner požaduje.

10. Doba trvání spolupráce a její zánik

10.1 Spolupráce je uzavřena na dobu neurčitou, obnovená každý rok po úhradě ročního poplatku Partnerské kanceláře.

10.2 Spolupráce zaniká:

 1. Neuhrazením ročního poplatku Partnerské kanceláře.
 2. Dohodou mezi Poskytovatelem a Partnerem.
 3. Výpovědí Poskytovatele nebo Partnera. Výpověď musí být učiněna v písemné formě nebo e-mailem a doručena druhé smluvní straně, a to i bez udání důvodů. Spolupráce zaniká dnem doručení oznámení o výpovědi druhé smluvní straně a dezaktivování Partnerské kanceláře Partnera.
 4. Odstoupením od spolupráce ze strany Poskytovatele. Poskytovatel je oprávněn od spolupráce odstoupit, jestliže bude prokázáno, že Partner postupuje v rozporu s těmito obchodními podmínkami, právními předpisy nebo dobrými mravy. Oznámení o odstoupení musí být učiněno v písemné formě nebo e-mailem a doručeno Partnerovi s uvedením důvodu odstoupení. Spolupráce poté zaniká dnem doručení oznámení o odstoupení Partnerovi. Odstoupením od spolupráce ze strany Poskytovatele zaniká Partnerovi nárok na dosud nevyplacené provize.

10.3 V případě, že porušením těchto obchodních podmínek nebo právních předpisů vznikla Poskytovateli škoda, je Partner povinen ji nahradit v plné výši (výše škody se nesnižuje o nevyplacené provize). Zánik spolupráce nemá vliv na případné nároky na náhradu škody.

10.4 V případě zániku spolupráce na základě dohody nebo výpovědi je Partner oprávněn vyžádat si vyplacení provizí u Poskytovatele, na které mu ke dni zániku spolupráce vznikl nárok. Provize budou Partnerovi vyplaceny nejpozději do 14 dnů ode dne doručení faktury.

11. Podmínky ochrany osobních údajů

11.1. 11.1. Partner uděluje Poskytovateli souhlas se zpracováním jeho osobních údajů obsažených v této smlouvě či kdykoli v budoucnu sdělených Společnosti, vč. rodného čísla, a to ve smyslu Obecného nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“), a to po dobu trvání této smlouvy a po dobu 48 měsíců ode dne jejího ukončení.

11.2. Svým souhlasem s těmito podmínkami Partner vyjadřuje rovněž souhlas s podmínkami ochrany osobních údajů portálu Revonet.com (privacy policy), se kterými měl možnost se podrobně seznámit a těmito se bude řídit i v pozici správce k ostatním uživatelům portálu Revonet.com.

12. Ostatní ujednání

12.1 V případě, že by některé ustanovení těchto podmínek bylo z jakýchkoliv důvodů neplatné, nezpůsobuje tato skutečnost neplatnost nebo neúčinnost ostatních částí podmínek.
12.2 Pro účely jakékoli komunikace s Poskytovatelem je Uživatel povinen použít kontaktní email: [email protected]
12.3. Tyto Podmínky jsou dostupné na adrese www.revonet.me.
12.4. 12.4. Tyto Podmínky jsou platné a účinné dnem 6.4.2019.

Poznámka: V případě sporu mezi italskou a českou verzí této smlouvy bude mít přednost česká verze.

Pin It on Pinterest

Share This